Taxionspot

Taxionspot taxibedrijf Eindhoven

Algemene Voorwaarden

 

Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat je van onze diensten gebruik maakt.

1) Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de laatst vastgestelde tekst.

Ondernemer: Taxionspot handelend onder de naam Taxionspot.nl of taxionspot, gevestigd aan de Houckgeeststraat 13, 5643 VS te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65752376.

Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere Boekingen plaatst via taxionspot.nl en aldus een Vervoersovereenkomst sluit met Vervoerder.

Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.

Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via taxionspot.nl waarbij Ondernemer deze aan Vervoerder doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).

Rit: Door Klant bij Ondernemer geboekt vervoer per taxi.

Aanbod: De offerte opgemaakt door Ondernemer naar aanleiding van de geplaatste ritopdracht door Klant via taxionspot.nl.

Vervoerder: Een bedrijf dat een Rit uitvoert voor Ondernemer en daarvoor een Vervoersovereenkomst met Ondernemer is overeengekomen.

Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Rit uit te voeren.

Klanttarief: Het tarief voor een Rit dat Klant afrekent bij Ondernemer.

2) Diensten

Ondernemer biedt een technisch platform aan dat Klant in staat stelt om Ritten van een Vervoerder te boeken en af te nemen.

Ondernemer handelt als een bemiddelaar tussen Klant en Vervoerder en speelt een faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).

De overeenkomst tot vervoer komt tot stand tussen Klant en Vervoerder door het plaatsen van een ritopdracht door Klant via taxionspot.nl.

De identiteit van Vervoerder wordt direct na het boeken van de geboekte Rit, kenbaar gemaakt aan Klant middels een e-mail en sms.

Het is mogelijk dat de Vervoerder van een Rit gewijzigd wordt, Klant krijgt hiervan tijdig bericht middels een e-mail en of een sms.

Klant erkent dat Ondernemer geen vervoersdiensten verschaft of optreedt als een vervoersbedrijf en dat het vervoer wordt verschaft door Vervoerder, die niet in loondienst is bij Ondernemer.

3) Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van Ritten door Klant via taxionspot.nl.

Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de Klant een Boeking plaatst via taxionspot.nl en derhalve een Vervoersovereenkomst aangaat met Vervoerder.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van Ondernemer.

De Algemene Voorwaarden worden digitaal aan Klant ter beschikking gesteld, voordat hij een definitieve Boeking doet.

Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.

Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.

Ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op taxionspot.nl worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het wordt Klant geadviseerd om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een (nieuwe) Boeking te plaatsen.

4) Eisen aan de klant

De minimale leeftijd om een Rit te boeken via taxionspot.nl is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de Rit meerderjarig te zijn. Ondernemer heeft het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht om de Overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.

Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via taxionspot.nl een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.

Ondernemer is gerechtigd om Klant te blokkeren van taxionspot.nl en het boeken van Ritten onmogelijk te maken. Indien Ondernemer hiertoe besluit, zal Ondernemer Klant hierover terstond informeren per e-mail en of sms.

5) Verplichtingen Ondernemer

Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van taxionspot.nl, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.

Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en, binnen 7 dagen na uitvoering van de Rit, klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service van Vervoerder. Na deze termijn heeft taxionspot het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen.

Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

6) Het Aanbod

Het Aanbod door Ondernemer namens Vervoerder aan Klant is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het Aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien Ondernemer hiertoe overgaat, informeert zij Klant.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Verder bevat het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken.

Alle specificaties en gegevens in het Aanbod zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7) Het boeken van een rit

Klant kan in heel Nederland een Rit boeken naar Eindhoven bij Ondernemer via het online boekingssysteem op taxionspot.nl. Klant kan een Rit boeken voor binnen 20 minuten of Klant kan een Rit boeken voor een latere tijdstip.

Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de Ritopdracht zodat Vervoerder hier rekening mee kan houden. Mocht Klant de vluchtgegevens niet doorgegeven hebben, dan is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend voor de Vervoerder.

Na de Boeking ontvangt Klant direct een bevestiging van de geboekte Rit op het opgegeven e-mailadres en een sms op het opgegeven telefoonnummer. Na beëindiging van rit zal de Klant een e-mailadres ontvangen om een review achter te laten.

Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan Klant deze aanpassen op zijn overzichtspagina. Mocht dit niet lukken, dient Klant contact op te nemen met taxionspot.

Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht)gegevens.

Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Vervoerder contact opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.

Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is taxionspot gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.

Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.

8) Het annuleren of wijzigen van een rit

Klant heeft tot 2 uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te wijzigen of te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. Een annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de Vervoerder, alsmede via de online annuleringsomgeving van taxionspot. Online annuleringen zijn alleen mogelijk wanneer Klant een account heeft bij taxionspot.

Als de ophaallocatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres. Deze dienen contant bij Vervoerder te worden afgerekend. Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven.

Als de Rit korter dan 2 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.

Ondernemer is tot 24 uur van tevoren gerechtigd een geboekte Rit te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het al betaalde bedrag krijgen teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

9) De uitvoering van een rit

Chauffeur zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover informeren.

Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht Vervoerder dient te bellen om af te stemmen waar men elkander treft.

Klant dient in staat te zijn om zich tegenover Chauffeur te identificeren middels het ontvangen bevestiging e-mailadres of bevestiging sms.

Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Chauffeur niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen.

De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi . Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.

Als tien minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven telefoonnummer. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen via het noodnummer van taxionspot. Dit nummer vindt Klant op de website van taxionspot. Vervolgens zal samen naar een oplossing worden gezocht.

 

 

10) No show Klant en wachttijd Chauffeur

Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Van een no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant.

Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor Chauffeur, namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht Vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven, middels het telefoonnummer dat op zijn bevestiging e-mailadres staat. Mocht Klant geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven, dan treedt automatisch Artikel 10.1 in werking. Hierbij wordt het ingevulde ophaaltijdstip aangehouden.

Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig is Chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel te wachten. De Chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan contant worden afgerekend in de taxi.

Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van de originele landingstijd dat het voor Vervoerder lastig wordt de Rit uit te voeren, kan in samenspraak met taxionspot naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit te hoeven voeren en zal de Rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij het volledig betaalde bedrag terugkrijgen (minus eventuele transactiekosten), maar is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

11) Betaling

Een door Klant bij Ondernemer geboekte Rit dient vooraf betaald te worden aan Ondernemer. De Boeking is niet definitief totdat deze betaald is.

Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit vermeld in het boekingsproces bij betaalmethoden.

Tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur, dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.

Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan de Chauffeur en de hoogte hiervan.

12) Aansprakelijkheid

Ondernemer handelt als een bemiddelaar voor Vervoerder en speelt een faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en). De vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Vervoerder na het plaatsen van een Boeking door Klant via taxionspot.nl.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant geleverde diensten meer dan vijfhonderd euro (€ 500) bedragen.

13) Privacy

Ondernemer stelt Klant in staat een account aan te maken op taxionspot.nl, waarbij persoonlijke gegevens worden ingevuld en opgeslagen.

Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens. Dit met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij het boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Vervoerder.

Ondernemer behoudt zich het recht Klant te benaderen voor zaken als nieuwsbrieven, winacties, presentjes, et cetera. Dit kan zowel on- als offline gebeuren, maar alleen op de door Klant verstrekte (mail)adressen.

14) Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Ondernemer verleende diensten rusten bij Ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht is uitgesloten.

De door Ondernemer verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.

Alle door Ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemer.

Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan derden wordt verstrekt.

15) Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.

© Taxionspot
Houckgeeststraat 13
5643 VS Eindhoven
+31 040 2405999
support@taxionspot.nl

Scroll naar boven