Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

 

1) Ορισμοί

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις: Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις με το τελευταίο εγκεκριμένο κείμενο.

Φορέας εκμετάλλευσης: Taxionspot με την επωνυμία Taxionspot.nl ή taxionspot, που εδρεύει στη διεύθυνση Houckgeeststraat 13, 5643 VS στο Eindhoven και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 65752376.

Πελάτης: Επισκέπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος πραγματοποιεί μία ή περισσότερες κρατήσεις μέσω του taxionspot.nl και συνάπτει έτσι συμφωνία μεταφοράς με τον Μεταφορέα.

Μέρη: Διαχειριστής και Πελάτης μαζί.

Κράτηση: η τοποθέτηση μίας ή περισσότερων παραγγελιών διαδρομής μέσω του taxionspot.nl, με την οποία ο Διαχειριστής τις προωθεί στον Μεταφορέα και παίζει διευκολυντικό ρόλο στην πληρωμή της/των τοποθετημένης/ων κράτησης/ων.

Βόλτα: Μεταφορά που έχει κλείσει ο Πελάτης με τον Διαχειριστή με ταξί.

Προσφορά: Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Διαχειριστή ως απάντηση στην παραγγελία διαδρομής που έχει υποβάλει ο Πελάτης μέσω του taxionspot.nl.

Μεταφορέας: εταιρεία που εκτελεί μια διαδρομή για λογαριασμό του Διαχειριστή και έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς με τον Διαχειριστή για το σκοπό αυτό.

Οδηγός: Το άτομο που έχει τοποθετηθεί από τον Μεταφορέα για την εκτέλεση της Βόλτας.

Τιμή πελάτη: Ο ναύλος για μια διαδρομή που ο Πελάτης διευθετεί με τον Διαχειριστή.

2) Υπηρεσίες

Ο Διαχειριστής παρέχει μια τεχνική πλατφόρμα που επιτρέπει στον Πελάτη να κλείνει και να αγοράζει διαδρομές από έναν Μεταφορέα.

Ο Διαχειριστής ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του Πελάτη και του Μεταφορέα και παίζει ρόλο διευκόλυνσης στην πληρωμή της/των τοποθετημένης/ων Κράτησης/ων.

Η συμφωνία μεταφοράς συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Μεταφορέα με την τοποθέτηση παραγγελίας διαδρομής από τον Πελάτη μέσω του taxionspot.nl.

Η ταυτότητα του Μεταφορέα γνωστοποιείται στον Πελάτη αμέσως μετά την κράτηση της διαδρομής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS.

Είναι πιθανόν να αλλάξει ο Μεταφορέας μιας διαδρομής, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εγκαίρως γι' αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Διαχειριστής δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ούτε ενεργεί ως μεταφορική εταιρεία και ότι η μεταφορά παρέχεται από τον Μεταφορέα, ο οποίος δεν είναι υπάλληλος του Διαχειριστή.

3) Εφαρμογή

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την κράτηση και την αγορά διαδρομών από τον Πελάτη μέσω του taxionspot.nl.

Ο Πελάτης αποδέχεται την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τη στιγμή που ο Πελάτης πραγματοποιεί κράτηση μέσω του taxionspot.nl και, ως εκ τούτου, συνάπτει συμφωνία μεταφοράς με τον Μεταφορέα.

Οι διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν στο σύνολό τους- από τις διατάξεις αυτές μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση μόνο εγγράφως με τη ρητή γραπτή έγκριση του Διαχειριστή.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα είναι διαθέσιμοι στον Πελάτη ψηφιακά πριν από την οριστική κράτηση.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως το αντίθετο, η εφαρμογή άλλων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποκλείεται.

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ανά πάσα στιγμή άκυρες ή ακυρωμένες εν όλω ή εν μέρει, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν πλήρως εφαρμοστέες. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης και ο Επιχειρηματίας θα πρέπει να συμβουλευτούν για να συμφωνήσουν την αντικατάσταση των άκυρων ή ακυρωμένων διατάξεων. Ο σκοπός και το νόημα των αρχικών διατάξεων θα ληφθούν υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

Σε περίπτωση ασάφειας ως προς την ερμηνεία μιας ή περισσότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, η ερμηνεία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πνεύμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση που προκύψει μια κατάσταση μεταξύ του Πελάτη και του Διαχειριστή που δεν ρυθμίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με το πνεύμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Η τροποποιημένη έκδοση θα δημοσιεύεται στο taxionspot.nl και θα ισχύει για την κράτηση που έκανε ο Πελάτης. Συνιστάται στον Πελάτη να διαβάσει (ξανά) τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την πραγματοποίηση (νέας) Κράτησης.

4) Απαιτήσεις πελατών

Η ελάχιστη ηλικία για να κάνετε κράτηση διαδρομής μέσω του taxionspot.co.uk είναι 18 ετών και άνω. Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικας κατά την κράτηση της διαδρομής. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την ηλικία του πελάτη. Σε περίπτωση που η ηλικία αυτή δεν συμφωνεί με την πραγματική ηλικία, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ και να μην εκτελέσει τη διαδρομή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Ο πελάτης, κατά την τοποθέτηση παραγγελίας διαδρομής μέσω της ιστοσελίδας taxionspot.co.uk, θα πρέπει να συμπληρώσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων του, καθώς και για την ακρίβεια της τοποθέτησης μιας κράτησης.

Ο Διαχειριστής δικαιούται να αποκλείσει τον Πελάτη από το taxionspot.nl και να καταστήσει αδύνατη την κράτηση διαδρομών. Εάν ο Επιχειρηματίας αποφασίσει να το πράξει, ο Επιχειρηματίας ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS.

5) Υποχρεώσεις του επιχειρηματία

Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του taxionspot.nl, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα λειτουργεί πλήρως και αδιάλειπτα ανά πάσα στιγμή. Ο Διαχειριστής καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών (στο διαδίκτυο) ή άλλων προβλημάτων με τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα το συντομότερο δυνατό.

Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Μεταφορέα και, εντός 7 ημερών από την εκτέλεση της Βόλτας, να υποβάλει παράπονα σχετικά με τον χειρισμό της κράτησης ή/και την υπηρεσία του Μεταφορέα. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το taxionspot έχει το δικαίωμα να μην εξετάσει την καταγγελία.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία της πληρωμής από τον Πελάτη σε σχέση με την Κράτηση που έκανε ο Πελάτης. Ο Διαχειριστής φέρει τον κίνδυνο οφειλέτη σε περίπτωση μη πληρωμής από τον Πελάτη και δικαιούται να κινήσει μέτρα είσπραξης.

6) Η προσφορά

Η Προσφορά από τον Διαχειριστή εκ μέρους του Μεταφορέα προς τον Πελάτη είναι χωρίς καμία δέσμευση. Ο Διαχειριστής δικαιούται να αλλάξει και να προσαρμόσει την Προσφορά. Εάν ο Διαχειριστής προβεί σε κάτι τέτοιο, θα ενημερώσει τον Πελάτη.

Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον Πελάτη ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της Προσφοράς. Επιπλέον, η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον Πελάτη.

Όλες οι προδιαγραφές και τα στοιχεία της Προσφοράς αποτελούν ένδειξη από την οποία δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα και δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αποζημίωσης ή διάλυσης της σύμβασης.

7) Κράτηση διαδρομής

Ο πελάτης μπορεί να κάνει κράτηση για διαδρομή προς Αϊντχόβεν από την Entrepreneur σε όλη την Ολλανδία μέσω του online συστήματος κρατήσεων στο taxionspot.nl. Ο πελάτης μπορεί να κάνει κράτηση για διαδρομή εντός 20 λεπτών ή να κάνει κράτηση για μεταγενέστερη ώρα.

Για διαδρομές από το αεροδρόμιο, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει τα στοιχεία της πτήσης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας διαδρομής, ώστε ο Μεταφορέας να μπορεί να τα λάβει υπόψη του. Εάν ο Πελάτης δεν έχει παράσχει τα στοιχεία της πτήσης, η ώρα παραλαβής που καθορίζεται από τον Πελάτη είναι η κύρια για τον Μεταφορέα.

Μετά την κράτηση, ο Πελάτης θα λάβει αμέσως επιβεβαίωση της κράτησης για την διαδρομή στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα μήνυμα κειμένου στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου. Μετά τον τερματισμό της διαδρομής, ο Πελάτης θα λάβει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αφήσει μια κριτική.

Εάν τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη αποδειχθούν εσφαλμένα, ο Πελάτης μπορεί να τα τροποποιήσει στη σελίδα επισκόπησής του. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το taxionspot.

Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων του, καθώς και για την ορθότητα της τοποθέτησης και του ελέγχου της κράτησής του. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για εσφαλμένα δεδομένα (πτήσης) που διαβιβάζονται από τον πελάτη.

Είναι δυνατόν να φέρετε επιπλέον αποσκευές, ειδικές αποσκευές κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ο πελάτης πρέπει να το δηλώσει αυτό κατά την κράτηση της διαδρομής. Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ο Μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη και θα αναζητηθεί λύση.

Εάν ο Πελάτης μεταφέρει τόσο μεγάλο αριθμό αποσκευών ώστε να είναι απαραίτητη η χρήση φορτηγού ταξί ή πολλαπλών ταξί, ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι θα κλείσει τη σωστή κατηγορία μεταφοράς ή πολλαπλά ταξί. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, το taxionspot έχει το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον γι' αυτό.

Είναι δυνατόν να πάρετε μαζί σας μικρά παιδιά στην Βόλτα. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά παιδικού καθίσματος.

8) Ακύρωση ή αλλαγή διαδρομής

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει την διαδρομή έως και 2 ώρες πριν από τη συμφωνημένη ώρα παραλαβής. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν πλήρως (μείον τυχόν έξοδα συναλλαγής). Η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Μεταφορέα τηλεφωνικά, καθώς και μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος ακύρωσης του taxionspot. Οι ηλεκτρονικές ακυρώσεις είναι δυνατές μόνο εάν ο Πελάτης διαθέτει λογαριασμό στο taxionspot. Εάν αλλάξει η τοποθεσία παραλαβής της διαδρομής, θα επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις εάν η τοποθεσία παραλαβής απέχει περισσότερο από την προηγουμένως καθορισμένη διεύθυνση. Αυτές πρέπει να καταβληθούν σε μετρητά στον Μεταφορέα. Το ίδιο ισχύει και για ενδιάμεσες στάσεις που δεν έχουν καθοριστεί στην κράτηση. Εάν η Βόλτα ακυρωθεί λιγότερο από 2 ώρες πριν, ο Πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Ο Διαχειριστής δικαιούται να ακυρώσει μια κράτηση Βόλτας έως και 24 ώρες πριν από την κράτηση για οποιονδήποτε λόγο. Με τον τρόπο αυτό, ο Πελάτης θα λάβει πίσω το ποσό που έχει ήδη καταβάλει, αλλά είναι υπεύθυνος για την οργάνωση (και την πληρωμή) της μεταφοράς αντικατάστασης.

9) Η εκτέλεση μιας διαδρομής

Ο οδηγός θα παραλάβει τον Πελάτη τη συμφωνημένη ώρα από την εξώπορτα της διεύθυνσης που έχει υποδείξει ο Πελάτης. Εάν ο χώρος αυτός δεν είναι προσβάσιμος με το όχημα, ο οδηγός θα σταθμεύσει το όχημά του όσο το δυνατόν πιο κοντά και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη. Για διαδρομές από το αεροδρόμιο, ο Πελάτης πρέπει να καλέσει τον Μεταφορέα μετά την προσγείωση της πτήσης για να κανονίσει το σημείο συνάντησης. Ο Πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιηθεί με τον Οδηγό μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης ή του γραπτού μηνύματος επιβεβαίωσης που έλαβε. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων του, καθώς και για την ορθότητα της τοποθέτησης και του ελέγχου της κράτησής του. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της διαδρομής υπάρχουν περισσότεροι επιβάτες ή/και αποσκευές από αυτούς που έχουν καταχωρηθεί στην κράτηση από τον πελάτη, ο οδηγός δεν υποχρεούται να μεταφέρει τους επιπλέον επιβάτες ή/και αποσκευές. Η διαδρομή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς Ταξί της επαγγελματικής ένωσης KNV Taxi . Εάν οι παρόντες Όροι διαφέρουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους από οποιαδήποτε άποψη, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Εάν κανένα ταξί δεν έχει φθάσει στις εγκαταστάσεις του πελάτη δέκα λεπτά μετά τη συμφωνημένη ώρα, ο πελάτης πρέπει πάντα να επικοινωνήσει πρώτα με τον μεταφορέα μέσω του αριθμού τηλεφώνου που του έχει δοθεί. Εάν η τηλεφωνική επικοινωνία αποτύχει ή ο Μεταφορέας υποδείξει ότι το ταξί δεν θα είναι εκεί εγκαίρως, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης του taxionspot. Ο αριθμός αυτός βρίσκεται στην ιστοσελίδα του taxionspot. Στη συνέχεια θα αναζητηθεί από κοινού μια λύση.

10) Μη εμφάνιση Πελάτης και χρόνος αναμονής Οδηγός

Ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη εμφάνισης. Η μη εμφάνιση συμβαίνει όταν ο Πελάτης δεν είναι παρών στη συμφωνημένη τοποθεσία εντός δέκα λεπτών από τη συμφωνημένη ώρα παραλαβής. Εν τω μεταξύ, ο Μεταφορέας υποχρεούται να κάνει αποδεδειγμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον Πελάτη. Για τη μεταφορά από το αεροδρόμιο, ισχύει διαφορετικός χρόνος αναμονής του οδηγού, δηλαδή μία ώρα και δέκα λεπτά μετά την προσγείωση της πτήσης του πελάτη. Ως βάση χρησιμεύουν τα στοιχεία της πτήσης που διαβιβάστηκαν από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της κράτησης. Ο μεταφορέας θα παρακολουθεί την πτήση. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τον Μεταφορέα για τυχόν καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης. Εάν ο Πελάτης δεν έχει δώσει αριθμό πτήσης ή δεν έχει δώσει σωστό αριθμό πτήσης, τίθεται αυτόματα σε ισχύ το άρθρο 10.1. Σε αυτή την περίπτωση, ο ολοκληρωμένος χρόνος παραλαβής θα διατηρηθεί. Εάν ο χρόνος αναμονής υπερβαίνει τη μία ώρα και δέκα λεπτά μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, ο Οδηγός δικαιούται να μην χρειαστεί να περιμένει και θεωρείται μη εμφάνιση. Σε συνεννόηση με τον Πελάτη, μπορεί να συμφωνηθεί η αναμονή. Ο Οδηγός έχει το δικαίωμα να χρεώσει γι' αυτό τέλος αναμονής, το οποίο μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά στο ταξί. Εάν ο πραγματικός χρόνος προσγείωσης διαφέρει τόσο πολύ (τουλάχιστον 3 ώρες) από τον αρχικό χρόνο προσγείωσης, ώστε να είναι δύσκολο για τον Μεταφορέα να πραγματοποιήσει τη διαδρομή, μπορεί να αναζητηθεί λύση σε συνεννόηση με το taxionspot. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, ο Μεταφορέας δικαιούται να μην εκτελέσει την Βόλτα και η Βόλτα ακυρώνεται. Στον πελάτη επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό (μείον τυχόν έξοδα συναλλαγής), αλλά είναι υπεύθυνος για την οργάνωση (και την πληρωμή) της μεταφοράς αντικατάστασης.

11) Πληρωμή

Μια Βόλτα που έχει κλείσει ο Πελάτης με τον Διαχειριστή πρέπει να πληρωθεί εκ των προτέρων στον Διαχειριστή. Η κράτηση δεν είναι οριστική έως ότου πληρωθεί. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους πληρωμής. Ο Διαχειριστής ενδέχεται να χρεώσει πρόσθετη χρέωση για ορισμένες μεθόδους πληρωμής. Εάν ισχύει προσαύξηση, αυτό θα αναφέρεται στη διαδικασία κράτησης, στις μεθόδους πληρωμής. Τα διόδια και τα ακτοπλοϊκά τέλη, καθώς και τα έξοδα για επιπλέον χιλιόμετρα που διανύονται λόγω αλλαγής της διαδρομής από τον Πελάτη μετά την επιβίβαση στον Οδηγό, πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στον Οδηγό. Τυχόν φιλοδωρήματα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Ο Πελάτης είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα δώσει φιλοδώρημα στον Οδηγό ή όχι και το ύψος του.

12) Ευθύνη

Ο Διαχειριστής ενεργεί ως μεσάζων για τον Μεταφορέα και παίζει ρόλο διευκόλυνσης στην πληρωμή των τοποθετημένων Κρατήσεων. Η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Μεταφορέα αφού ο Πελάτης προβεί σε κράτηση μέσω του taxionspot.co.uk. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, των διαφυγόντων δεδομένων, των σωματικών βλαβών ή των υλικών ζημιών που σχετίζονται με, σε σχέση με ή προκύπτουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τη χρήση των (μεταφορικών) υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Μεταφορέα. Αυτή η ευθύνη και η ευθύνη βαρύνει τον Μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 12 των Γενικών Όρων Μεταφοράς Ταξί της KNV Taxi. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία που προκύπτει από αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου του. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του Διαχειριστή για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €).

13) Απόρρητο

Ο φορέας εκμετάλλευσης επιτρέπει στον Πελάτη να δημιουργήσει λογαριασμό στο taxionspot.nl, μέσω του οποίου εισάγονται και αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής σέβεται την ιδιωτική ζωή του Πελάτη και χειρίζεται με προσοχή τα (προσωπικά) δεδομένα που λαμβάνονται. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (AVG). Κατά την κράτηση της διαδρομής, ο Πελάτης συμφωνεί να παράσχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα στον Μεταφορέα. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προσεγγίσει τον Πελάτη για πράγματα όπως ενημερωτικά δελτία, προωθητικές ενέργειες νίκης, δώρα κ.λπ. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο online όσο και offline, αλλά μόνο στις διευθύνσεις (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που παρέχονται από τον Πελάτη.

14) Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν ή/και προκύπτουν από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Entrepreneur ανήκουν στην Entrepreneur. Ο Πελάτης αποκτά μόνο τα δικαιώματα χρήσης που του παρέχονται ρητά από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και το νόμο. Κάθε άλλο ή περαιτέρω δικαίωμα αποκλείεται. Τα έγγραφα που παρέχει ο Επιχειρηματίας στον Πελάτη προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον Πελάτη. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει ή/και να αναπαράγει τις ληφθείσες πληροφορίες με οποιαδήποτε μορφή. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία, την πώληση, τη διάθεση, τη διανομή και την ενσωμάτωση - είτε μετά την επεξεργασία είτε όχι - σε δίκτυα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Διαχειριστή παραμένουν ιδιοκτησία του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτά κατά την εκτέλεση των εργασιών για άλλους σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη σε τρίτους κατά τη διαδικασία.

15) Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Διαχειριστή διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και/ή τη Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτούς, υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του Διαχειριστή.

© Taxionspot
Houckgeeststraat 13
5643 VS Eindhoven
+31 040 2405999
support@taxionspot.nl