Ogólne zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z naszych usług.

 

1) Definicje

Ogólne Warunki Handlowe: Niniejsze Ogólne Warunki do najnowszy przyjęty tekst.

Operator: Taxionspot działający pod nazwą Taxionspot.nl lub taxionspot, z siedzibą przy Houckgeeststraat 13, 5643 VS w Eindhoven i zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 65752376.

Klient: Gość, osoba fizyczna lub prawna, która składa jedną lub więcej Rezerwacji za pośrednictwem taxionspot.nl i tym samym zawiera Umowę Przewozu z Przewoźnikiem.

Strony: Operator i Klient łącznie.

Rezerwacja: złożenie jednego lub więcej zamówień na przejazdy za pośrednictwem taxionspot.nl, przy czym Operator przekazuje je Przewoźnikowi i odgrywa rolę pośrednika w dokonaniu płatności za złożone Rezerwacje.

Jazda: Transport taksówką zarezerwowaną przez Klienta u Operatora.

Oferta: Oferta sporządzona przez Operatora w odpowiedzi na zamówienie przejazdu złożone przez Klienta za pośrednictwem taxionspot.nl.

Przewoźnik: firma, która wykonuje Jazdę dla Operatora i w tym celu zawarła z Operatorem Umowę Przewozu.

Kierowca: Osoba oddelegowana przez Przewoźnika do wykonania Jazdy.

Taryfa Klienta: Taryfa za Przejazd, którą Klient rozlicza się z Operatorem

2) Usługi

Operator udostępnia platformę techniczną, która umożliwia Klientowi rezerwację i zakup Przejazdów u Przewoźnika.

Operator pośredniczy między Klientem a Przewoźnikiem i pełni rolę ułatwiającą dokonanie płatności za złożoną Rezerwację (Rezerwacje).

Umowa przewozu zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem poprzez złożenie przez Klienta zamówienia na przejazd za pośrednictwem taxionspot.nl.

Tożsamość Przewoźnika jest podawana do wiadomości Klienta niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji zarezerwowanego Przejazdu, za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Możliwa jest zmiana Przewoźnika Jazdy, o czym Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail i lub sms.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator nie świadczy usług przewozowych ani nie działa jako firma transportowa, a przewóz jest realizowany przez Przewoźnika, który nie jest pracownikiem Operatora.

3) Możliwość zastosowania

Regulamin dotyczy rezerwacji i zakupu Przejazdów przez Klienta za pośrednictwem taxionspot.nl.

Klient akceptuje obowiązywanie niniejszych Warunków w momencie dokonania Rezerwacji przez taxionspot.nl i tym samym zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikiem.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują w pełnym zakresie; odstępstwa od nich mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej za wyraźną pisemną zgodą Operatora.

Ogólne Warunki zostaną udostępnione Klientowi w formie cyfrowej przed dokonaniem przez niego ostatecznej Rezerwacji.

O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej i w formie pisemnej, wyklucza się obowiązywanie innych Ogólnych Warunków Handlowych.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych będzie w jakimkolwiek momencie nieważne lub unieważnione w całości lub w części, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych pozostaną w pełni obowiązujące. W takim przypadku Klient i Przedsiębiorca skonsultują się w celu uzgodnienia zastąpienia nieważnych lub unieważnionych postanowień. W miarę możliwości uwzględniony zostanie cel i znaczenie pierwotnych postanowień.

W przypadku niejasności dotyczących interpretacji jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, interpretacja musi odbywać się w duchu tych warunków.

W przypadku zaistnienia pomiędzy Klientem a Operatorem sytuacji, która nie została uregulowana w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, sytuacja ta powinna być oceniana w duchu niniejszych Warunków.

Operator może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki. Zmieniona wersja zostanie opublikowana na stronie taxionspot.nl i będzie miała zastosowanie do Rezerwacji dokonanej przez Klienta. Klientowi zaleca się przeczytanie Ogólnych Warunków (ponownie) przed złożeniem (nowej) Rezerwacji.

4) Wymagania klienta

Minimalny wiek do rezerwacji Jazdy za pośrednictwem taxionspot.pl to 18 lat lub więcej. Klient oświadcza, że jest pełnoletni w momencie dokonywania rezerwacji Jazdy. Operator ma prawo do weryfikacji wieku Klienta. W przypadku, gdy wiek ten nie będzie zgodny z rzeczywistym, Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nie wykonać Jazdy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Klient, składając zamówienie na przejazd za pośrednictwem taxionspot.pl, podaje aktualny adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym może być osiągalny. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność swoich danych, jak również za poprawność złożenia Rezerwacji.

Przedsiębiorca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do taxionspot.nl i uniemożliwienia rezerwacji Przejazdów. W przypadku podjęcia przez Przedsiębiorcę takiej decyzji, Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i lub SMS.

5) Obowiązki Przedsiębiorcy

Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie taxionspot.nl, ale nie może zagwarantować, że będzie on działał w pełni i nieprzerwanie przez cały czas. Operator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać wszelkie (internetowe) awarie lub inne problemy z funkcjonalnością i dostępnością.

Klient może zadawać pytania Operatorowi oraz w terminie 7 dni od wykonania Przejazdu składać reklamacje dotyczące obsługi Rezerwacji i/lub usługi Przewoźnika. Po tym okresie taxionspot ma prawo nie uwzględnić reklamacji.

Operator jest odpowiedzialny za obsługę płatności od Klienta w związku z dokonaną przez niego Rezerwacją. Operator ponosi ryzyko dłużnika w przypadku braku zapłaty przez Klienta i jest uprawniony do wszczęcia działań windykacyjnych.

6) Oferta

Oferta składana Klientowi przez Operatora w imieniu Przewoźnika jest niezobowiązująca. Operator ma prawo do zmiany i dostosowania Oferty. Jeśli Operator przystąpi do takich zmian, poinformuje o tym Klienta.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Klienta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem Oferty. Ponadto oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych usług. Opis ten jest na tyle szczegółowy, że umożliwia właściwą ocenę oferty przez Klienta.

Wszystkie specyfikacje i dane zawarte w Ofercie są wskazówką, z której nie można wywodzić żadnych praw i nie mogą być powodem do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

7) Rezerwacja przejazdu

Klient może zarezerwować przejazd do Eindhoven od przedsiębiorcy z całej Holandii poprzez system rezerwacji online na stronie taxionspot.nl. Klient może zarezerwować przejazd w ciągu 20 minut lub może zarezerwować przejazd na późniejszą godzinę.

W przypadku Przejazdów z lotniska, Klient musi podać szczegóły dotyczące lotu w momencie składania Zamówienia na Przejazd, aby Przewoźnik mógł je uwzględnić. Jeżeli Klient nie podał szczegółów dotyczących lotu, czas odbioru określony przez Klienta jest wiodący dla Przewoźnika.

Po dokonaniu Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zarezerwowanej Jazdy na wskazany adres e-mail oraz SMS na wskazany numer telefonu. Po zakończeniu Jazdy, Klient otrzyma adres e-mail do pozostawienia recenzji.

Jeśli dane podane przez Klienta okażą się nieprawidłowe, Klient może je poprawić na swojej stronie przeglądowej. Jeśli to się nie uda, Klient powinien skontaktować się z taxionspot.

Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność swoich danych, jak również za poprawność umieszczenia i sprawdzenia swojej Rezerwacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne (lotne) dane przekazane przez Klienta.

Istnieje możliwość wniesienia dodatkowego bagażu, bagażu specjalnego podczas Jazdy. Klient musi to zaznaczyć podczas rezerwacji Jazdy. Jeżeli nadal nie będzie możliwości zabrania, Przewoźnik skontaktuje się z Klientem i zostanie znalezione rozwiązanie.

Jeśli Klient zabiera tak dużą ilość bagażu, że konieczne jest użycie taksówki lub kilku taksówek, Klient musi upewnić się, że zarezerwował odpowiednią kategorię transportu lub kilka taksówek. W przeciwnym razie taxionspot ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.

Istnieje możliwość zabrania na Przejażdżkę małych dzieci. W tym celu Klient jest odpowiedzialny za zabranie fotelika dla dziecka.

8) Odwołanie lub zmiana przejazdu

Klient ma prawo do zmiany lub odwołania Jazdy do 2 godzin przed ustalonym czasem odbioru. Wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości (minus ewentualne opłaty transakcyjne). Anulowanie przejazdu musi być zgłoszone Przewoźnikowi telefonicznie, jak również za pośrednictwem środowiska anulowania przejazdów online taxionspot. Anulowanie online jest możliwe tylko wtedy, gdy Klient posiada konto w taxionspot. W przypadku zmiany miejsca odbioru Jazdy, będą obowiązywały dodatkowe opłaty, jeśli miejsce odbioru jest dalsze od wcześniej podanego adresu. Opłaty te należy uiścić w gotówce u Przewoźnika. To samo dotyczy przystanków pośrednich, które nie zostały określone w Rezerwacji. W przypadku odwołania Jazdy z mniejszym niż 2 godziny wyprzedzeniem, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Operator jest uprawniony do odwołania zarezerwowanej Jazdy do 24 godzin wcześniej z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, ale jest odpowiedzialny za zorganizowanie (i opłacenie) transportu zastępczego.

9) Wykonanie przejazdu

Szofer odbierze Klienta o ustalonej godzinie, spod drzwi wejściowych adresu wskazanego przez Klienta. Jeżeli miejsce to nie jest dostępne dla samochodu, Kierowca zaparkuje swój pojazd jak najbliżej i poinformuje o tym Klienta. W przypadku przejazdów z lotniska, Klient musi zadzwonić do Przewoźnika po wylądowaniu samolotu, aby ustalić miejsce spotkania. Klient musi być w stanie zidentyfikować się przed Kierowcą za pomocą adresu e-mail lub otrzymanego SMS-a potwierdzającego. Klient jest odpowiedzialny za poprawność swoich danych, jak również za poprawność złożenia i sprawdzenia swojej Rezerwacji. Jeżeli podczas realizacji Jazdy będzie więcej pasażerów i/lub bagażu niż zostało to wpisane w Rezerwacji przez Klienta, Kierowca nie jest zobowiązany do zabrania dodatkowych pasażerów i/lub bagażu. Jazda będzie realizowana zgodnie z. Ogólne warunki przewozu taksówkowego stowarzyszenia KNV Taxi . Jeżeli niniejsze Warunki różnią się pod jakimkolwiek względem od Warunków Ogólnych, pierwszeństwo mają te ostatnie. Jeżeli taksówka nie dotarła do siedziby Klienta dziesięć minut po ustalonej godzinie, Klient musi zawsze najpierw skontaktować się z Przewoźnikiem za pośrednictwem podanego numeru telefonu. Jeżeli kontakt telefoniczny jest bezskuteczny lub Przewoźnik informuje, że taksówka nie przyjedzie na czas, Klient powinien skontaktować się za pośrednictwem numeru alarmowego taxionspot. Numer ten można znaleźć na stronie internetowej taxionspot. Następnie wspólnie będziemy szukać rozwiązania.

10) No show Klient i czas oczekiwania Kierowca

Klient nie jest uprawniony do zwrotu pieniędzy w przypadku "no show". Niestawienie się ma miejsce, gdy Klient nie jest obecny w uzgodnionym miejscu w ciągu dziesięciu minut od uzgodnionego czasu odbioru. W tym czasie Przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia widocznych prób skontaktowania się z Klientem. W przypadku transportu z lotniska obowiązuje inny czas oczekiwania na Kierowcę, a mianowicie jedna godzina i dziesięć minut po wylądowaniu samolotu Klienta. Podstawą do tego są dane dotyczące lotu podane przez Klienta w momencie dokonywania Rezerwacji. Przewoźnik będzie monitorował przebieg lotu. Ponadto Klient zobowiązany jest do informowania Przewoźnika o opóźnieniach na lotnisku, korzystając z numeru telefonu podanego na adresie e-mail potwierdzenia. Jeżeli Klient nie podał numeru lotu lub podał nieprawidłowy numer lotu, automatycznie wchodzi w życie artykuł 10.1. W takim przypadku zrealizowany czas odbioru zostanie zachowany. Jeżeli czas oczekiwania przekracza jedną godzinę i dziesięć minut po wylądowaniu samolotu, kierowca ma prawo nie musieć czekać i jest to traktowane jako niestawienie się. W porozumieniu z Klientem może zostać uzgodnione oczekiwanie. Kierowca ma prawo pobrać z tego tytułu opłatę za oczekiwanie, która może być uiszczona gotówką w taksówce. Jeżeli rzeczywisty czas lądowania różni się na tyle (co najmniej 3 godziny) od pierwotnego czasu lądowania, że utrudnia Przewoźnikowi realizację Rejsu, możliwe jest poszukiwanie rozwiązania w porozumieniu z taxionspot. Jeśli to się nie uda, Przewoźnik będzie miał prawo nie musieć realizować Jazdy, a Jazda zostanie anulowana. Klient otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty (minus wszelkie koszty transakcji), ale jest odpowiedzialny za zorganizowanie (i opłacenie) transportu zastępczego.

11) Płatność

Jazda zarezerwowana przez Klienta u Operatora musi być opłacona z góry u Operatora. Rezerwacja nie jest ostateczna dopóki nie zostanie opłacona. Płatności można dokonać za pomocą różnych metod płatności. Operator może pobierać dopłatę za niektóre metody płatności. Jeśli taka dopłata ma zastosowanie, zostanie to podane w procesie rezerwacji w zakładce metody płatności. Opłaty drogowe i promowe, a także koszty za dodatkowe kilometry przejechane w wyniku zmiany trasy przez Klienta po uzgodnieniu z kierowcą, należy uiścić bezpośrednio u kierowcy. Wszelkie napiwki nie są wliczone w cenę. Klient ma swobodę co do wyboru napiwku dla kierowcy i jego wysokości.

12) Odpowiedzialność

Operator działa jako pośrednik dla Przewoźnika i pełni rolę ułatwiającą dokonanie płatności za złożoną Rezerwację(e). Umowa przewozu zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji za pośrednictwem taxionspot.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym za utracone zyski, utracone dane, obrażenia ciała lub szkody majątkowe związane, w związku lub w inny sposób wynikające z korzystania z usług (transportowych) oferowanych przez Przewoźnika. Odpowiedzialność ta spoczywa na Przewoźniku, zgodnie z art. 12 Ogólnych Warunków Przewozów Taksówkowych KNV Taxi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub awarie wynikające z przyczyn pozostających poza jego kontrolą. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora za usługi świadczone na rzecz Klienta nie może przekroczyć pięciuset euro (€500).

13) Prywatność

Operator umożliwia Klientowi założenie konta na taxionspot.nl, za pomocą którego wprowadzane i przechowywane są dane osobowe. Operator będzie szanował prywatność Klienta i ostrożnie obchodził się z uzyskanymi danymi (osobowymi). Jest to zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (AVG). Przy rezerwacji Jazdy Klient zobowiązuje się do przekazania Przewoźnikowi wymaganych danych osobowych. Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta w sprawie takich rzeczy, jak newslettery, promocje wygranych, prezenty, et cetera. Może się to odbywać zarówno online, jak i offline, ale tylko na adresy (e-mail) podane przez Klienta.

14) Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące i/lub wynikające z usług świadczonych przez Przedsiębiorcę spoczywają na Przedsiębiorcy. Klient nabywa jedynie prawa do użytkowania wyraźnie przyznane przez niniejsze warunki i prawo. Wszelkie inne lub dalsze prawa są wykluczone. Dokumenty przekazane Klientowi przez Przedsiębiorcę są przeznaczone wyłącznie do użytku Klienta. Klientowi nie wolno ujawniać i/lub powielać uzyskanych informacji w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to również przetwarzania, sprzedaży, udostępniania, rozpowszechniania i włączania - po przetworzeniu lub nie - do sieci. Wszelkie informacje przekazane przez Operatora pozostają własnością Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykonywania pracy do innych celów, pod warunkiem, że w procesie tym nie zostaną ujawnione osobom trzecim żadne poufne informacje Klienta.

15) Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Ogólne oraz Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i/lub Umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

© Taxionspot
Houckgeeststraat 13
5643 VS Eindhoven
+31 040 2405999
support@taxionspot.nl