Taxionspot

Taxionspot firma taksówkarska Eindhoven

Ogólne warunki handlowe

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

1) Definicje

Ogólne warunki handlowe: Obecne Ogólne Warunki do najnowszego przyjętego tekstu.

Operator: Taxionspot działający pod nazwą Taxionspot.nl lub taxionspot, z siedzibą przy Houckgeeststraat 13, 5643 VS w Eindhoven i zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 65752376.

Klient: Gość, osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje jednej lub więcej Rezerwacji za pośrednictwem taxionspot.nl i tym samym zawiera Umowę Przewozu z Przewoźnikiem.

Strony: Operator i Klient razem.

Rezerwacja: złożenie jednego lub większej liczby zamówień na przejazdy za pośrednictwem taxionspot.nl, w ramach którego Operator przekazuje je Przewoźnikowi i odgrywa rolę pośrednika w dokonywaniu płatności za złożone Rezerwacje.

Przejazd: Transport taksówką zarezerwowany przez Klienta u Operatora.

Oferta: Oferta złożona przez Operatora w odpowiedzi na zamówienie przejazdu złożone przez Klienta za pośrednictwem strony taxionspot.nl.

Przewoźnik: firma, która wykonuje Przewóz na rzecz Operatora i zawarła w tym celu Umowę Przewozu z Operatorem.

Kierowca: Osoba oddelegowana przez Przewoźnika do wykonania Przejazdu.

Opłata Klienta: Opłata za przejazd, którą Klient rozlicza z Operatorem.

2) Usługi

Operator zapewnia platformę techniczną, która umożliwia Klientowi rezerwację i zakup przejazdów od Przewoźnika.

Operator działa jako pośrednik między Klientem a Przewoźnikiem i odgrywa rolę ułatwiającą płatność za złożone Rezerwacje.

Umowa przewozu jest zawierana pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem poprzez złożenie przez Klienta zamówienia na przejazd za pośrednictwem taxionspot.nl.

Tożsamość Przewoźnika jest podawana do wiadomości Klienta natychmiast po dokonaniu rezerwacji zarezerwowanego Przejazdu, za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Przewoźnik może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator nie świadczy usług transportowych ani nie działa jako firma transportowa, a transport jest świadczony przez Przewoźnika, który nie jest pracownikiem Operatora.

3) Zastosowanie

Regulamin ma zastosowanie do rezerwacji i zakupu przejazdów przez Klienta za pośrednictwem taxionspot.nl.

Klient akceptuje zastosowanie niniejszych Zasad i Warunków, gdy tylko dokona Rezerwacji za pośrednictwem taxionspot.nl i tym samym zawrze Umowę Przewozu z Przewoźnikiem.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują w całości; odstępstwo od tych postanowień może nastąpić wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Operatora.

Ogólne Warunki Handlowe zostaną udostępnione Klientowi w formie cyfrowej przed dokonaniem ostatecznej Rezerwacji.

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, zastosowanie innych Ogólnych Warunków jest wyłączone.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo unieważnione lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków pozostaną w pełni obowiązujące. W takim przypadku Klient i Przedsiębiorca skonsultują się w celu uzgodnienia zastąpienia nieważnych lub unieważnionych postanowień. Cel i znaczenie pierwotnych postanowień zostaną uwzględnione w jak największym stopniu.

W przypadku niejasności dotyczących interpretacji jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, interpretacja musi odbywać się w duchu niniejszych warunków.

W przypadku zaistnienia sytuacji pomiędzy Klientem a Operatorem, która nie jest uregulowana w niniejszych Ogólnych Warunkach, sytuacja ta powinna być oceniana w duchu niniejszych Ogólnych Warunków.

Operator może okresowo zmieniać niniejszy Regulamin. Zmieniona wersja zostanie opublikowana na stronie taxionspot.nl i będzie miała zastosowanie do Rezerwacji dokonanej przez Klienta. Zaleca się, aby przed dokonaniem (nowej) Rezerwacji Klient ponownie zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy.

4) Wymagania klienta

Minimalny wiek umożliwiający rezerwację Przejazdu za pośrednictwem taxionspot.pl wynosi 18 lat lub więcej. Klient oświadcza, że jest pełnoletni podczas rezerwacji Przejazdu. Operator ma prawo zweryfikować wiek Klienta. Jeśli nie będzie on zgodny z faktycznym wiekiem, Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nie zrealizować Przejazdu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Klient, składając zamówienie na przejazd za pośrednictwem taxionspot.pl, powinien podać prawidłowy adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność swoich danych, jak również za poprawność złożenia Rezerwacji.

Operator ma prawo zablokować Klienta w taxionspot.nl i uniemożliwić rezerwację przejazdów. Jeśli Przedsiębiorca zdecyduje się to zrobić, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta e-mailem lub SMS-em.

5) Obowiązki przedsiębiorcy

Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie taxionspot.nl, ale nie może zagwarantować, że będzie on działał w pełni i nieprzerwanie przez cały czas. Operator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać wszelkie usterki (internetowe) lub inne problemy z funkcjonalnością i dostępnością.

Klient może zadawać pytania Operatorowi oraz, w ciągu 7 dni od wykonania Przejazdu, składać reklamacje dotyczące obsługi Rezerwacji i/lub usług Przewoźnika. Po upływie tego terminu taxionspot ma prawo nie uwzględnić reklamacji.

Operator jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności od Klienta w związku z Rezerwacją dokonaną przez Klienta. Operator ponosi ryzyko dłużnika w przypadku braku płatności ze strony Klienta i jest uprawniony do wszczęcia działań windykacyjnych.

6) Oferta

Oferta złożona Klientowi przez Operatora w imieniu Przewoźnika jest niezobowiązująca. Operator jest uprawniony do zmiany i dostosowania Oferty. W takim przypadku Operator poinformuje o tym Klienta.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Klienta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem Oferty. Ponadto oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez Klienta.

Wszystkie specyfikacje i dane zawarte w Ofercie są wskazówkami, z których nie można wywodzić żadnych praw i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

7) Rezerwacja przejazdu

Klient może zarezerwować przejazd do Eindhoven od przedsiębiorcy w całej Holandii za pośrednictwem systemu rezerwacji online pod adresem taxionspot.nl. Klient może zarezerwować przejazd w ciągu 20 minut lub później.

W przypadku przejazdów z lotniska Klient musi podać szczegóły lotu podczas składania Zamówienia na przejazd, aby Przewoźnik mógł je uwzględnić. Jeśli Klient nie poda szczegółów lotu, czas odbioru określony przez Klienta będzie wiodący dla Przewoźnika.

Po dokonaniu Rezerwacji Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zarezerwowanego Przejazdu na podany adres e-mail oraz wiadomość tekstową na podany numer telefonu. Po zakończeniu przejazdu Klient otrzyma adres e-mail do pozostawienia opinii.

Jeśli dane podane przez Klienta okażą się nieprawidłowe, Klient może je zmienić na swojej stronie przeglądu. Jeśli to się nie powiedzie, Klient powinien skontaktować się z taxionspot.

Klient ponosi odpowiedzialność za dokładność swoich danych, a także za poprawność złożenia i sprawdzenia swojej Rezerwacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane (lotu) przekazane przez Klienta.

Podczas przejazdu możliwe jest wniesienie dodatkowego bagażu, bagażu specjalnego. Klient musi to zaznaczyć podczas rezerwacji przejazdu. Jeśli zabranie bagażu nadal nie będzie możliwe, Przewoźnik skontaktuje się z Klientem w celu znalezienia rozwiązania.

Jeśli Klient zabiera tak dużą ilość bagażu, że konieczne jest skorzystanie z taksówki van lub kilku taksówek, Klient musi upewnić się, że zarezerwował odpowiednią kategorię transportu lub kilka taksówek. W przeciwnym razie taxionspot ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty.

Na przejażdżkę można zabrać małe dzieci. W takim przypadku Klient jest odpowiedzialny za zabranie fotelika dziecięcego.

8) Anulowanie lub zmiana przejazdu

Klient ma prawo zmienić lub anulować przejazd do 2 godzin przed uzgodnionym czasem odbioru. Wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości (pomniejszone o wszelkie opłaty transakcyjne). Anulowanie musi zostać przekazane Przewoźnikowi telefonicznie, a także za pośrednictwem środowiska anulowania online taxionspot. Anulowanie online jest możliwe tylko wtedy, gdy Klient posiada konto w taxionspot.

W przypadku zmiany miejsca odbioru przejazdu naliczone zostaną dodatkowe opłaty, jeśli miejsce odbioru znajduje się dalej od podanego wcześniej adresu. Opłaty te należy uregulować gotówką u Przewoźnika. To samo dotyczy przystanków pośrednich nieokreślonych w Rezerwacji.

Jeśli przejazd zostanie odwołany z wyprzedzeniem mniejszym niż 2 godziny, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Operator ma prawo anulować zarezerwowaną Przejażdżkę z 24-godzinnym wyprzedzeniem z dowolnego powodu. Klient otrzyma wówczas zwrot zapłaconej kwoty, ale będzie odpowiedzialny za zorganizowanie (i opłacenie) transportu zastępczego.

9) Wykonanie przejazdu

Kierowca odbierze Klienta w uzgodnionym czasie, przy drzwiach wejściowych adresu wskazanego przez Klienta. Jeśli miejsce to nie jest dostępne dla pojazdu, Kierowca zaparkuje swój pojazd tak blisko, jak to możliwe i poinformuje o tym Klienta.

W przypadku przejazdów z lotniska Klient powinien zadzwonić do Przewoźnika po wylądowaniu, aby ustalić miejsce spotkania.

Klient musi być w stanie zidentyfikować się z Kierowcą za pośrednictwem otrzymanego adresu e-mail lub wiadomości SMS z potwierdzeniem.

Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość swoich danych, a także za prawidłowość złożenia i sprawdzenia Rezerwacji. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przejazdu będzie więcej pasażerów i/lub bagażu, niż zostało to wpisane w Rezerwacji przez Klienta, Kierowca nie jest zobowiązany do zabrania dodatkowych pasażerów i/lub bagażu.

Jazda zostanie przeprowadzona zgodnie z Ogólne warunki transportu taksówkowego stowarzyszenia branżowego KNV Taxi . Jeśli niniejsze Warunki różnią się od niniejszych Warunków pod jakimkolwiek względem, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Jeśli żadna taksówka nie przyjedzie do siedziby Klienta dziesięć minut po uzgodnionym czasie, Klient powinien zawsze najpierw skontaktować się z Przewoźnikiem za pośrednictwem podanego numeru telefonu. Jeśli kontakt telefoniczny nie powiedzie się lub Przewoźnik wskaże, że taksówka nie przyjedzie na czas, Klient powinien skontaktować się za pośrednictwem numeru alarmowego taxionspot. Numer ten można znaleźć na stronie internetowej taxionspot. Następnie wspólnie poszukamy rozwiązania.

 

 

10) Niestawienie się klienta i czas oczekiwania kierowcy

Klient nie jest uprawniony do zwrotu kosztów w przypadku "niestawienia się". Niestawienie się ma miejsce, gdy Klient nie jest obecny w uzgodnionym miejscu w ciągu dziesięciu minut od uzgodnionego czasu odbioru. W międzyczasie Przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia widocznych prób skontaktowania się z Klientem.

W przypadku transportu z lotniska obowiązuje inny czas oczekiwania na Kierowcę, a mianowicie jedna godzina i dziesięć minut po wylądowaniu lotu Klienta. Podstawą są szczegóły lotu przekazane przez Klienta w momencie dokonywania Rezerwacji. Przewoźnik będzie monitorował lot. Ponadto Klient jest zobowiązany do informowania Przewoźnika o opóźnieniach na lotnisku, korzystając z numeru telefonu podanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Jeśli Klient nie podał numeru lotu lub podał nieprawidłowy numer lotu, Artykuł 10.1 wchodzi w życie automatycznie. W takim przypadku zachowany zostanie ukończony czas odbioru.

Jeśli czas oczekiwania przekracza jedną godzinę i dziesięć minut po wylądowaniu samolotu, Kierowca ma prawo nie czekać i uznaje się to za niestawienie się. W porozumieniu z Klientem można uzgodnić oczekiwanie. Szofer ma prawo naliczyć opłatę za oczekiwanie, którą można uiścić gotówką w taksówce.

W przypadku, gdy rzeczywisty czas lądowania różni się na tyle (co najmniej 3 godziny) od pierwotnego czasu lądowania, że utrudnia to Przewoźnikowi przeprowadzenie Jazdy, rozwiązanie może zostać znalezione w porozumieniu z taxionspot. Jeśli to się nie powiedzie, Przewoźnik będzie uprawniony do rezygnacji z wykonania Jazdy, a Jazda zostanie anulowana. Klient otrzyma zwrot pełnej zapłaconej kwoty (pomniejszonej o wszelkie koszty transakcji), ale jest odpowiedzialny za zorganizowanie (i opłacenie) transportu zastępczego.

11) Płatność

Przejazd zarezerwowany przez Klienta u Operatora musi zostać opłacony z góry na rzecz Operatora. Rezerwacja nie jest ostateczna, dopóki nie zostanie opłacona.

Płatności można dokonać za pomocą różnych metod. Operator może naliczyć dodatkową opłatę za niektóre metody płatności. Jeśli obowiązuje dodatkowa opłata, zostanie to określone w procesie rezerwacji w metodach płatności.

Opłaty drogowe i promowe, a także opłaty za dodatkowe kilometry przejechane z powodu zmiany trasy przez Klienta po wejściu na pokład z Kierowcą, należy uiścić bezpośrednio Kierowcy.

Wszelkie napiwki nie są wliczone w cenę. Klient może zdecydować, czy i w jakiej wysokości wręczyć kierowcy napiwek.

12) Odpowiedzialność

Operator działa jako pośrednik Przewoźnika i odgrywa rolę ułatwiającą płatność za złożone Rezerwacje. Umowa transportowa zostaje zawarta między Klientem a Przewoźnikiem po złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pośrednictwem taxionspot.nl.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone zyski, utracone dane, obrażenia ciała lub szkody majątkowe związane z korzystaniem z usług (transportowych) oferowanych przez Przewoźnika, w związku z nimi lub w inny sposób z nich wynikające. Odpowiedzialność ta spoczywa na Przewoźniku, zgodnie z Artykułem 12 Ogólnych Warunków Przewozu Taksówką KNV Taxi.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie wynikające z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora za usługi świadczone na rzecz Klienta nie przekroczy pięciuset euro (500 EUR).

13) Prywatność

Operator umożliwia Klientowi utworzenie konta w serwisie taxionspot.pl, do którego wprowadzane i przechowywane są dane osobowe.

Przedsiębiorca będzie szanować prywatność klienta i ostrożnie obchodzić się z uzyskanymi (osobistymi) danymi. Jest to zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (AVG).

Rezerwując Przejazd, Klient wyraża zgodę na przekazanie Przewoźnikowi wymaganych danych osobowych.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem w sprawach takich jak biuletyny, wygrywanie promocji, prezenty itp. Można to zrobić zarówno online, jak i offline, ale tylko na adresy (e-mail) podane przez Klienta.

14) Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące i / lub wynikające z usług świadczonych przez Przedsiębiorcę spoczywają na Przedsiębiorcy. Klient nabywa jedynie prawa do użytkowania wyraźnie przyznane przez niniejsze warunki i przepisy prawa. Wszelkie inne lub dalsze prawa są wykluczone.

Dokumenty przekazane Klientowi przez Operatora są przeznaczone wyłącznie do użytku Klienta. Klientowi nie wolno ujawniać i/lub powielać uzyskanych informacji w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to przetwarzanie, sprzedaż, udostępnianie, dystrybucję i integrację - po przetworzeniu lub nie - w sieciach.

Wszystkie informacje dostarczone przez Entrepreneur pozostają własnością Entrepreneur.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykonywania pracy do innych celów, pod warunkiem, że żadne poufne informacje Klienta nie zostaną ujawnione stronom trzecim w tym procesie.

15) Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Ogólne oraz Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem podlegają prawu holenderskiemu.

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków i/lub Umowy lub z nimi związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

© Taxionspot
Houckgeeststraat 13
5643 VS Eindhoven
+31 040 2405999
support@taxionspot.nl

Przewiń do góry
.